GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Pavel Pokorný IČ 18587631 se sídlem:

Hlavní 92, Úžice, 277 45 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Pavel Pokorný,

Hlavní 54,

Úžice okr. Mělník

PSČ: 277 45

Tel.: 602 200 465

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a)     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

b)    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

a)    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)    Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,
bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

c)    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

a)    Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

b)    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a)    Správce nemá subdodavatele.

b)    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a)    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

b)    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

c)    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

d)    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e)    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

a)    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b)    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

c)    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zeptejte se nás

*
*
*
*
Captcha

Autodoprava

Autodoprava
Nabízíme také autodopravu. Disponujeme sklápěcími vozy s nosností 3 až 30 tun a vozy pro kontejnerovou dopravu (odvoz suti, zeminy) s nosností 3-5 tun.

Chcete vědět více o této službe?